++ Chắp tay con lạy PHẬT DI ĐÀ - Thế giới An lành rực rỡ hoa - Bảy báu xây thành hương bát ngát - Mười phương công đức nhạc chan hòa - Vãng sinh tự tại Tây Phương đến - Thế giới đề huề Cực Lạc qua - Ba nghiệp tinh cần con sám hối - Cúng dường Chư Phật vạn lời ca - A DI ĐÀ PHẬT, VÔ LƯỢNG THỌ, VÔ LƯỢNG QUANG, VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC ++